Agenţia Servicii Publice

Buletin de identitate electronic

Serviciul „Date personale principale” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai buletinului de identitate electronic sau ai altui certificat al cheii publice.

Serviciul „Date despre documente eliberate” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova. El va afișa următoarele date: Seria; Număr; Data eliberării;     Locul eliberării; Statutul; Data expirării; Tipul documentului.

Serviciul „Date despre domiciliu/reşedinţa temporară” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova. El va afișa următoarele date: Tipul vizei; Data înregistrării vizei;     Data expirării vizei; Țara; Raionul; Strada; Casa; Blocul; Apartamentul.

Serviciul „Date despre vehicule” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova. El va afișa următoarele date: IDNV-ul; Numărul de înmatriculare; Marca; Modelul; Anul fabricării; Vin-codul.

Serviciul „Vizualizarea fotografiilor” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova. El oferă posibilitatea de a vizualiza și a descărca o fotografie, inclusiv fotografiile precedente, existente în Registrul de Stat al Populației.

Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația privind operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora

Buletinul de identitate electronic este actul de identitate de uz intern, o versiune nouă a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova care conţine un cip electronic.

Buletinul de identitate electronic conţine aceleaşi date ca şi buletinul de identitate tradiţional, inclusiv în format electronic şi certificatele cheilor publice:

 • Certificatul cheii publice pentru autentificare şi identificare
 • Certificatul cheii publice pentru semnătura avansată calificată.

VALABILITATEA BULETINULUI DE IDENTITATE ELECTRONIC ŞI A CERTIFICATELOR CHEILOR PUBLICE:

Buletinul de identitate electronic se eliberează opţional la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul sau reşedinţa în ţară şi care au capacitatea deplină de exerciţiu pe termenele:

 • de la 16 pînă la 25 ani;
 • de la 25 pînă la 45 ani;
 • de la 45 de ani – pe viaţă.

Certificatele cheilor publice sunt valabile pe o perioadă de 12 luni, iar la expirarea acestui termen, la cererea solicitantului se eliberează certificate noi conform tarifului stabilit.

Expirarea termenului de valabilitate al certificatelor cheilor publice şi/sau defectarea cipului integrat nu conduce la pierderea valabilităţii buletinului de identitate electronic.

Pentru eliberarea buletinului de identitate electronic şi/sau actualizarea certificatelor cheilor publice, suplimentar se depun cererile după modelul stabilit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENŢIE!: Dacă nu aveţi instalat un software necesar pentru accesarea serviciilor electronice, accesați instrucţiunea de instalare a software-ului buletinul de identitate electronic

Pasul 1. Conectaţi Reader-ul prin portul USB la calculator apoi apropiaţi buletinul de identitate electronic de reader.
Pasul 2. În cazul utilizării browser-elor Internet Explorer, Google Chrome sau Opera urmaţi următorii paşi (pentru Mozilla Firefox vedeţi pt. 11):
Pasul 3. Lansaţi browser-ul şi în bara de adresă inserați link-ul- http://e-services.md
Pasul 4. Accesaţi unul din serviciile electronice ale I.P.  „Agenția Servicii Publice”, disponibile prin intermediul buletinului de identitate electronic „Date despre documentele eliberate”:
Pasul 5. Selectaţi certificatul digital (de autentificare) personal.
Pasul 6. Introduceţi codul PIN1 (PIN-ul pentru certificatul de autentificare) din plicul sigilat.
Pasul 7. Veţi fi redirecţionat la platforma guvernamentală MPass.
Pasul 8. Selectaţi compartimentul „Buletin de identitate electronic”.

Dacă accesaţi pentru prima dată un serviciu electronic este necesar să vă înregistraţi pe portalul serviciilor electronice ale I.P.  „Agenția Servicii Publice” http://e-services.md, introducând datele Dvs personale şi de contact.

Pasul 9. Ulterior în decurs de câteva secunde veţi fi redirecţionat pe http://e-services.md pentru a beneficia de serviciu
Pasul 10. Sesiunea respectivă poate fi încheată prin închiderea tab-ului sau a browser-ului.
Pasul 11. În cazul utilizării browser-ului Mozilla Firefox urmaţi următorii paşi:
Pasul 12. În bara de adresă inseraţi link-ul http://e-services.md.
Pasul 13. Accesaţi unul din serviciile electronice ale I.P.  „Agenția Servicii Publice”, disponibile prin intermediul buletinului de identitate electronic „Date despre documentele eliberate”:
Pasul 14. În fereastra Password Required introduceţi codul PIN2 şi PIN1, pe care le-aţi primit în plic sigilat

În aceste ferestre este indicat numărul de identificare al Dvs (IDNP). Codul PIN1 este compus din 4 cifre şi respectiv codul PIN2 - 6 cifre.

ATENŢIE!: Pentru siguranţă şi securitate, aceste coduri trebuie să le cunoaşteţi doar Dvs. personal. Nu divulgaţi aceste informaţii !

Pasul 15. În fereastra User Identification Request, în lista respectivă trebuie să apară înscrierea privind certificatul de autentificare (conţine IDNP-ul şi datele Dvs. personale), apoi tastaţi OK.
Pasul 16. Veţi fi redirecţionat pe platforma guvernamentală MPass.
Pasul 17. Selectaţi compartimentul „Buletin de identitate electronic”.

Dacă accesaţi pentru prima dată un serviciu electronic este necesar să vă înregistraţi pe portalul serviciilor electronice ale I.P.  „Agenția Servicii Publice” http://e-services.md , introducînd datele Dvs personale şi de contact.

Pasul 18. Ulterior în decurs de câteva secunde veţi fi redirecţionat pe http://e-services.md pentru a beneficia de serviciu:
Pasul 19. Sesiunea respectivă poate fi terminată prin închiderea tab-ului sau browser-ului Mozilla Firefox.
Pasul 20. Vă felicităm! Ca posesor al buletinului de identitate electronic veţi avea posibilitatea să accesaţi toată gama de servicii electronice prestate atât de I.P.  „Agenția Servicii Publice”, cât şi de alte autorităţi publice.
Pasul 21. Suport tehnic – Pentru soluţionarea problemelor întâmpinate la accesarea serviciilor electronice vă rugăm să contactaţi personalul tehnic la adresa de email asp@asp.gov.md sau Serviciul Call Centru:14 909; (022) 25-70-70.

 

Revocarea certificatului cheii publice pentru semnătura avansată calificată pentru buletinul de identitate electronic

gratuit

Suspendarea certificatului cheii publice pentru semnătura avansată calificată la solicitare pentru buletinul de identitate electronic

gratuit

Restabilirea certificatului cheii publice pentru semnătura avansată calificată după suspendare în limitele termenului de valabilitate pentru buletinul de identitate electronic

gratuit

Revocarea cerificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare pentru buletinul de identitate electronic

gratuit

Suspendarea certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare la solicitare pentru buletinul de identitate electronic

gratuit

Restabilirea certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare după suspendare în limitele termenului de valabilitate pentru buletinul de identitate electronic

gratuit

 

DESCRIEREA SERVICIILOR PKI

1) Revocarea certificatului cheii publice pentru semnătură avansată calificată pentru buletinul de identitate electronic

Serviciul de revocare a certificatului cheii publice pentru semnătură avansată calificată se prestează de către Centrul de certificare a cheilor publice (Centrul de certificare) al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” cetățenilor Republicii Moldova care dețin buletinul de identitate electronic.

Revocarea certificatului cheii publice are loc în următoarele cazuri:

 • la expirarea termenului de valabilitate al certificatului cheii publice (certificatul cheii publice este valabil pentru o perioadă de 1 an calendaristic din data emiterii acestuia);
 • la expirarea termenului de valabilitate al buletinului de identitate electronic;
 • la expirarea termenului pentru care a fost suspendată valabilitatea certificatului cheii publice (în cazul în care titularul certificatului cheii publice nu a depus cererea de restabilire, Centrul de certificare este în drept să revoce certificatul respectiv);
 • la introducerea modificărilor în certificatul cheii publice;
 • în cazul stabilirii faptului de compromitere a cheii publice (accesul nesancționat, pierderea, furtul sau ștergerea întîmplatoare a cheii private);
 • la solicitarea titularului certificatului cheii publice;
 • la decizia Centrului de certificare (titularul certificatului cheii publice nu respectă prevederile Politicii de certificare stipulate în Regulamentul Centrului de certificare a cheilor publice sau condițiile altor acte regulatorii, publicate de Centrul de certificare);
 • la depistarea unor informații neveridice în certificatul cheii publice;
 • încrederea față de gradul de fiabilitate a cheii private a Centrului de certificare a fost subminată;

Cererea de revocare a certificatului cheii publice se depune prin una din urmatoarele metode:

 • în format electronic (în baza formularului electronic www.pki.registru.md), semnată cu cheia privată validă;
 • prin telefon cu indicarea parolei (cererea parvenită prin telefon se acceptă doar în cazul coinciderii cuvintului-cheie);
 • personal la secția (biroul) evidență și documentare a populației, sub forma de document pe suport de hîrtie semnat cu semnătură olografă a titularului certificatului cheii publice.

Decizia cu privire la revocarea certificatului cheii publice se ia de către Centrul de certificare timp de 1 oră lucrătoare din momentul primirii cererii de revocare a certificatului cheii publice. Titularul certificatului cheii publice este notificat despre faptul revocării certificatului de către Centrul de certificare, prin intermediul poștei electronice și publicarea pe site-ul www.pki.registru.md, în termen de 3 zile lucrătoare, a listei certificatelor revocate.

2) Suspendarea certificatului cheii publice pentru semnatura avansata calificata la solicitare pentru buletinul de identitate electronic

Serviciul de suspendare a certificatului cheii publice pentru semnătura avansată calificată se prestează de către Centrul de certificare a cheilor publice (Centrul de certificare) al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” cetăţenilor Republicii Moldova care deţin buletinul de identitate electronic.

Suspendarea valabilităţii certificatului cheii publice are loc în următoarele cazuri:

 • la solicitarea titularului certificatului cheii publice;
 • la decizia Centrului de certificare – la primirea cererii de revocare a certificatului şi este imposibilă autentificarea şi/sau identificarea solicitantului (în baza cererii în format electronic);
 • datele din cererea pe suport de hîrtie trezesc suspiciuni;
 • cererea a fost depusă prin telefon;
 • la apariţia unor suspiciuni de încălcare a confidenţialităţii cheii publice (accesul nesancţionat, pierderea, furtul, ştergerea întîmplătoare a cheii private);
 • în cazul unor suspiciuni că informaţia, conţinută în certificatul cheii publice, nu este veridică;
 • din alte motive indicate de titularul certificatului cheii publice.

Cererea de suspendare a valabilităţii certificatului cheii publice se depune prin una din următoarele metode:

 • în format electronic (în baza formularului electronic de pe site-ul www.pki.registru.md), semnată cu cheia privată validă;
 • prin telefon cu indicarea parolei (cererea parvenită prin telefon se acceptă doar în cazul coinciderii cuvîntului-cheie);
 • personal la secţia (biroul) evidenţă şi documentare a populaţiei, sub formă de document pe suport de hîrtie semnat cu semnătura olografă a titularului certificatului cheii publice.

Decizia cu privire la suspendarea valabilităţii certificatului cheii publice se ia de către Centrul de certificare timp de 1 oră lucrătoare din momentul primirii cererii de suspendare a valabilităţii certificatului cheii publice.

Titularul certificatului cheii publice este notificat despre faptul suspendării valabilităţii certificatului de către Centrul de certificare, prin intermediul poştei electronice şi publicarea pe site-ul www.pki.registru.md, în termen de 3 zile lucrătoare, a listei certificatelor revocate.

Termenul minim de suspendare a valabilităţii certificatului cheii publice este de 7 zile lucrătoare, termenul maxim - pînă la 30 zile lucrătoare.

În cazul în care, la expirarea termenului de suspendare, titularul certificatului cheii publice nu a depus cererea de revocare sau de restabilire a certificatului, Centrul de certificare este în drept să revoce certificatul.

3) Restabilirea certificatului cheii publice pentru semnătura avansată calificată după suspendare în limitele termenului de valabilitate pentru buletinul de identitate electronic

Serviciul de restabilire a certificatului cheii publice pentru semnătura avansată calificată se prestează de către Centrul de certificare a cheilor publice (Centrul de certificare) al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” cetăţenilor Republicii Moldova care deţin buletinul de identitate electronic.

Restabilirea valabilităţii certificatului cheii publice are loc în următoarele cazuri:

 • la solicitarea titularului certificatului cheii publice în cazul expirării termenului de suspendare a valabilităţii certificatului cheii publice (valabilitatea certificatului cheii publice poate fi suspendată pe o perioadă de minim - 7 zile calendaristice, maxim - 30 zile calendaristice);
 • la decizia Centrului de certificare.

Cererea de restabilire a valabilităţii certificatului cheii publice se depune prin una din următoarele metode:

 • în format electronic (în baza formularului electronic de pe site-ul www.pki.registru.md), semnată cu cheia privată validă;
 • prin telefon cu indicarea parolei (cererea parvenită prin telefon se acceptă doar în cazul coinciderii cuvîntului-cheie);
 • personal la secţia (biroul) evidenţă şi documentare a populaţiei, sub formă de document pe suport de hîrtie semnat cu semnătura olografă a titularului certificatului cheii publice.

Decizia cu privire la restabilirea valabilităţii certificatului cheii publice se ia de către Centrul de certificare timp de 1 oră lucrătoare din momentul primirii cererii de restabilire a valabilităţii certificatului cheii publice.

Titularul certificatului cheii publice este notificat despre faptul restabilirii valabilităţii certificatului de către Centrul de certificare, prin intermediul poştei electronice şi publicarea pe site-ul www.pki.registru.md, în termen de 3 zile lucrătoare, a listei certificatelor revocate.

4) Revocarea certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare pentru buletinul de identitate electronic

Serviciul de revocare a certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare se prestează de către Centrul de certificare a cheilor publice (Centrul de certificare) al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” cetăţenilor Republicii Moldova care deţin buletinul de identitate electronic. Revocarea certificatului cheii publice are loc în următoarele cazuri:

 • la expirarea termenului de valabilitate al buletinului de identitate electronic;
 • la expirarea termenului pentru care a fost suspendată valabilitatea certificatului cheii publice (în cazul în care titularul certificatului cheii publice nu a depus cererea de restabilire, Centrul de certificare este în drept să revoce certificatul respectiv);
 • la introducerea modificărilor în certificatul cheii publice;
 • în cazul stabilirii faptului de compromitere a cheii publice (accesul nesancţionat, pierderea, furtul sau ştergerea întîmplătoare a cheii private);
 • la solicitarea titularului certificatului cheii publice;
 • la decizia Centrului de certificare (titularul certificatului cheii publice nu respectă prevederile Politicii de certificare stipulate în Regulamentul Centrului de certificare a cheilor publice sau condiţiile altor acte regulatorii, publicate de Centrul de certificare);
 • la depistarea unor informaţii neveridice în certificatul cheii publice;
 • încrederea faţă de gradul de fiabilitate a cheii private a Centrului de certificare a fost subminată.

Cererea de revocare a certificatului cheii publice se depune prin una din următoarele metode:

 • în format electronic (în baza formularului electronic de pe site-ul www.pki.registru.md), semnată cu cheia privată validă;
 • prin telefon cu indicarea parolei (cererea parvenită prin telefon se acceptă doar în cazul coinciderii cuvîntului-cheie);
 • personal la secţia (biroul) evidenţă şi documentare a populaţiei, sub formă de document pe suport de hîrtie semnat cu semnătura olografă a titularului certificatului cheii publice.

Decizia cu privire la revocarea certificatului cheii publice se ia de către Centrul de certificare timp de 1 oră lucrătoare din momentul primirii cererii de revocare a certificatului cheii publice.

Titularul certificatului cheii publice este notificat despre faptul revocării certificatului de către Centrul de certificare, prin intermediul poştei electronice şi publicarea pe site-ul www.pki.registru.md, în termen de 3 zile lucrătoare, a listei certificatelor revocate.

5) Suspendarea certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare la solicitare pentru buletinul de identitate electronic

Serviciul de suspendare a certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare se prestează de către Centrul de certificare a cheilor publice (Centrul de certificare) al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” cetăţenilor Republicii Moldova care deţin buletinul de identitate electronic.

Suspendarea valabilităţii certificatului cheii publice are loc în următoarele cazuri:

 • la expirarea termenului de valabilitate al buletinului de identitate electronic;
 • la expirarea termenului pentru care a fost suspendată valabilitatea certificatului cheii publice (în cazul în care titularul certificatului cheii publice nu a depus cererea de restabilire, Centrul de certificare este în drept să revoce certificatul respectiv);
 • la introducerea modificărilor în certificatul cheii publice;
 • în cazul stabilirii faptului de compromitere a cheii publice (accesul nesancţionat, pierderea, furtul sau ştergerea întîmplătoare a cheii private);
 • la solicitarea titularului certificatului cheii publice;
 • la decizia Centrului de certificare (titularul certificatului cheii publice nu respectă prevederile Politicii de certificare stipulate în Regulamentul Centrului de certificare a cheilor publice sau condiţiile altor acte regulatorii, publicate de Centrul de certificare);
 • la depistarea unor informaţii neveridice în certificatul cheii publice;
 • încrederea faţă de gradul de fiabilitate a cheii private a Centrului de certificare a fost subminată.

Cererea de revocare a certificatului cheii publice se depune prin una din următoarele metode:

 • în format electronic (în baza formularului electronic de pe site-ul www.pki.registru.md), semnată cu cheia privată validă;
 • prin telefon cu indicarea parolei (cererea parvenită prin telefon se acceptă doar în cazul coinciderii cuvîntului-cheie);
 • personal la secţia (biroul) evidenţă şi documentare a populaţiei, sub formă de document pe suport de hîrtie semnat cu semnătura olografă a titularului certificatului cheii publice.

Decizia cu privire la revocarea certificatului cheii publice se ia de către Centrul de certificare timp de 1 oră lucrătoare din momentul primirii cererii de revocare a certificatului cheii publice.

Titularul certificatului cheii publice este notificat despre faptul revocării certificatului de către Centrul de certificare, prin intermediul poştei electronice şi publicarea pe site-ul www.pki.registru.md, în termen de 3 zile lucrătoare, a listei certificatelor revocate.

6) Restabilirea certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare după suspendare în limitele termenului de valabilitate pentru buletinul de identitate electronic

Serviciul de restabilire a certificatului cheii publice pentru autentificare şi identificare se prestează de către Centrul de certificare a cheilor publice (Centrul de certificare) al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” cetăţenilor Republicii Moldova care deţin buletinul de identitate electronic.

Restabilirea valabilităţii certificatului cheii publice are loc în următoarele cazuri:

 • la solicitarea titularului certificatului cheii publice în cazul expirării valabilităţii certificatului cheii publice (perioada de valabilitate a certificatului cheii publice este de un 1 an calendaristic din momentul emiterii certificatului);
 • la solicitarea titularului certificatului cheii publice în cazul expirării termenului de suspendare a valabilităţii certificatului cheii publice (valabilitatea certificatului cheii publice poate fi suspendată pe o perioadă de minim - 7 zile calendaristice, maxim - 30 zile calendaristice);
 • la decizia Centrului de certificare.

Cererea de restabilire a valabilităţii certificatului cheii publice se depune prin una din următoarele metode:

 • în format electronic (în baza formularului electronic de pe site-ul www.pki.registru.md), semnată cu cheia privată validă;
 • prin telefon cu indicarea parolei (cererea parvenită prin telefon se acceptă doar în cazul coinciderii cuvîntului-cheie);
 • personal la secţia (biroul) evidenţă şi documentare a populaţiei, sub formă de document pe suport de hîrtie semnat cu semnătura olografă a titularului certificatului cheii publice.

Decizia cu privire la restabilirea valabilităţii certificatului cheii publice se ia de către Centrul de certificare timp de 1 oră lucrătoare din momentul primirii cererii de restabilire a valabilităţii certificatului cheii publice.

Titularul certificatului cheii publice este notificat despre faptul restabilirii valabilităţii certificatului de către Centrul de certificare, prin intermediul poştei electronice şi publicarea pe site-ul www.pki.registru.md, în termen de 3 zile lucrătoare, a listei certificatelor revocate.

Parametrii tehnici

Smart Card Interface Support:
Contactless Smart Reader:

Supports ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series Operating System Suport
Windows AIOSR 
LinuxR 
Mac OSR
Android 3.1 and above

Suport tehnic – Pentru soluţionarea problemelor întîmpinate la accesarea serviciilor electronice Vă rugăm să contactaţi personalul tehnic la adresa deemail registru@registru.md sau Serviciul Call Centru:14 909; (022) 25-70-70.