Agenţia Servicii Publice

Comandă adeverinţa privind posesia vehiculului

Informații generale:

Comanda online a adeverinţei privind posesia vehiculului se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului vehiculului. Adeverinţa se eliberează pe blanchetă cu semne de protecţie şi are putere juridică. Ea poate fi eliberată inclusiv unei persoane împuternicite care dispune de procură autentificată notarial. De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, proprietari ai vehiculului. Adeverinţa poate include informaţia referitoare la 1- 5 unităţi de transport.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarele date:

  • datele personale (IDNP, Numele, Prenumele);
  • datele buletinului de identitate valabil;
  • numărul certificatului de înmatriculare a vehiculului (VP) sau seria şi numărul certificatului de înmatriculare provizoriu a vehiculului (VPT sau VPP).
Termene şi tarife:
Termene Tarife*
10 zile lucrătoare 140 lei/gratuit15
5 zile lucrătoare 280 lei

1) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, precum și pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condițiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, la cererea personală sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;

2) autorităților publice și altor categorii de persoane juridice și fizice pentru care prestarea serviciilor informaționale în mod gratuit este expres stabilită prin lege.

gratuit

15Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Serviciul este disponibil prin intermediul Call centru 14-909 sau (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale).

La eliberarea adeverinţei, solicitantul prezintă:
  • actul de identitate (originalul şi copia);
  • procură autentificată notarial ce oferă persoanei împuternicite dreptul de a primi adeverinţa (după caz);
  • bonul de plată;
  • certificatul de înmatriculare pentru vehicul (VP) sau certificatul de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPT sau VPP) (originalul şi copia).
CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:
Pasul 1: Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu la unul dintre oficiile "Poşta Moldovei" (numărul comenzii este indicat în memoriu), prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
Oficii poştale
Serviciul MPay
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere.
 
Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului