Vizualizează informaţia privind accesarea datelor cu caracter personal

Serviciul electronic „Vizualizarea informației privind accesarea datelor cu caracter personal” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai buletinului de identitate electronic sau ai altui certificat al cheii publice.

Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația privind operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora (din registrele deținute de către ÎS „CRIS „Registru”: Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Conducătorilor Auto și Registrul de Stat al Transportului).

La prestarea serviciului se respectă prevederile legislației Republicii Moldova, în care se specifică că orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obțină de la operator, la cerere, fără întîrziere și în mod gratuit:

  • confirmarea faptului că datele cu caracter personal sânt sau nu sânt accesate de operator (autoritate);
  • autoritățile care au accesat datele;
  • data accesării datelor.

Important

  • În calitate de subiect al datelor cu caracter personal, Dumneavoastră beneficiați de dreptul de a Vă adresa direct către autoritatea care a prelucrat datele în vederea realizării dreptului de acces, opoziție și intervenție, în ordinea prevăzută de art.13, 14 și 16 ale Legii Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal;  
  • Informația afișată nu conține date (acțiuni) privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate în cadrul acțiunilor de prevenire și investigare a infracțiunilor, punerii în executare a sentințelor de condamnare și al altor acțiuni din cadrul procedurii penale sau contravenționale, în scopul apărării naționale, al securității statului și menținerii ordinii publice.
  • Pentru obținerea informației suplimentare, Vă puteți adresa cu o cerere în forma scrisă către Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”.
  • Rezultatele auditului securității în sistemele informaționale de date cu caracter personal sînt prezentate pentru ultimii doi ani.
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului  

Abonează-te

Pentru abonarea la servicii este nevoie de a include adresa de email în cîmpul de mai jos.